Adatvédelmi irányelvek

Figyelem! WHISKYT.HU FINE SPIRIT SHOP NEM WEBÁRUHÁZ, az itt látható árlista csupán információ az adott termékek elérhetőségéről és áráról.

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat
Adatkezelési
alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, különösképpen az alábbiakkal:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
A
személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió
Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
Az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvény;
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
Bizonyos
esetekben (pl. futárszolgálat), azonban elkerülhetetlen az adatok
megosztása, ebben az esetben minden partnerünktől elvárjuk, hogy csak a
megbízás idejére használja fel azokat.
Célunk, hogy az adatkezelésre vonatkozó alapvető szabályok betartásával tiszteletben tartsuk ügyfeleink magánszféráját.

A kezelt adatok köre:
Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, cégnév, e-mail cím,
telefonszám, lakcím, postázási cím, cégjegyzékszám, adószám, a
regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím. Az adatok módosításának
lehetősége: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a
weboldalon: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, cégnév,
e-mail  cím, telefonszám, lakcím, postázási cím, cégjegyzékszám,
adószám.
Az adatok
törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. A számviteli
bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató.

Az adatkezelés elvei:
Személyes
adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában
meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és
kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
(2)
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes
adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
(3)
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét,
amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor
helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
(4)
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát,
teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges –
naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Az adatkezelés jogalapja:
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b)
azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló
célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
(2) Különleges adat a 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha
a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,
b)
a 3. § 3. pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben
kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az
Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a
nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében
vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy a 3. § 3. pont b)
alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból
elrendeli.
(3) Kötelező
adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és
feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát,
valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény,
illetve önkormányzati rendelet határozza meg.
(4)
Kizárólag állami vagy önkormányzati szerv kezelheti az állam
bűncselekmények megelőzésére és üldözésére irányuló, valamint
közigazgatási és igazságszolgáltatási feladatainak ellátása céljából
kezelt bűnügyi személyes adatokat, valamint a szabálysértési, a polgári
peres és nemperes ügyekre vonatkozó adatokat  tartalmazó
nyilvántartásokat.
6. §
(1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának
beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes
adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b)
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
(2)
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan
okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy
létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi
épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy
megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása
alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
(3)
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése
vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
(4)
Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban
kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden
olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e
törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a
kezelendő adatok meghatározását, az  adatkezelés időtartamát, a
felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit,
adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen
módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul
adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
(5)
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került
sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének
hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b)
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez
fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás
nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is
kezelheti.
(6) Az
érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági
eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok
tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott
személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni
kell.
(7) Az érintett
hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése
során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott
személyes adatok tekintetében.
(8) Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.